top of page

PRIVACY POLICY

1. REKISTERINPITÄJÄ 

 

Olga Sidorova / Urheiluhieroja Olga Sidorova

 

Yhteystiedot: 

Marinkatu 24 L, 00170 HELSINKI

Y-tunnus 2783188-3

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Olga Sidorova / Urheiluhieroja Olga Sidorova 

+358442301543

olgapatia23@gmail.com

2. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS


Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 

 • hoitosuhteen kartoittamiseen, toteuttamiseen ja seurantaan

 • asiakaspalveluun

 • asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen

 • tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin

 • laskutukseen

 • tiedotukseen

 • tilausten toimittamiseen

 • vapaista hoitoajoista tai koulutuksista, luennoista tai kurssipaikoista ilmoittamiseen

 • palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen

 • markkinointiin

 • verkkosivustovierailujen seurantaan ja analysointiin

 • lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen ja riskien hallintaan

 • väärinkäytösten valvontaan

Asiakastietojen jakaminen ja käsitteleminen:

Henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin.

Asiakastietoja käsitellään kuitenkin kolmansien osapuolten sovelluksissa, joita ovat verkkokalenteri ja SumUp korttimaksuohjelma. Lisäksi osaa asiakastiedoista säilytetään kolmansien osapuolten pilvipalveluissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Urheiluhieroja Olga Sidorovan ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
Täydellistä asiakasrekisteriä pääsee käyttämään ja muokkaamaan ainoastaan Urheiluhieroja Olga Sidorova. Urheiluhieroja Olga Sidorova voi kuitenkin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Varmistamme riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Annamme alihankkijoillemme vain sellaista tietoa, joka on olennaista heidän työnsä hoitamisen kannalta.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

 

 • Wix ajanvarausjärjestelmä

 • SumUp: maksupäätejärjestelmä

 • Laskujen perintä on ulkoistettu Helposti lasku Oy:n kautta Lindorff -perintätoimistolle, joten Lindorff Oy käsittelee näin ollen Urheiluhieroja Olga Sidorovan asiakkaiden laskutustietoja vain Urheiluhieroja Olga Sidorovan toimeksiannosta.

Urheiluhieroja Olga Sidorova toimii laskutuspalveluun tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa siitä, että rekisteröityjen yksityisyys on suojattu ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa, hätätilanteissa tai muissa tilanteissa ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi tai mikäli Urheiluhieroja Olga Sidorova on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Rekisterin sisältämät tiedot: 


Vieraillessaan Urheiluhieroja Olga Sidorovan sivustolla, ottaessaan yhteyttä Urheiluhieroja Olga Sidorovaan, varatessaan hoitopalveluita, koulutusta, luentoja verkkokalenterista, henkilöstä tallennetaan tietoja eri tavoin riippuen asiakkuuden laadusta. Tallennamme asiakkaistamme vain olennaisimmat tiedot, jotka vaikuttavat mm. yhteydenpitoon, laskutukseen sekä varsinaiseen opettamiseen.

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 

 • Henkilön nimi: hoidettavan tai opetettavan henkilön yksilöintiä ja laskutusta varten, lahjakortin yksilöintiä varten

 • Henkilön yhteystiedot: laskutusta ja yhteydenpitoa varten

 • Henkilön syntymävuosi: Kysymme tiedon asiakkaan iästä hoidollisista syistä, sillä ikä vaikuttaa hoidon suunnitteluun ja tapaan. Myös alaikäisillä on oltava huoltajan suostumus hoitoon tai opetukseen.

 • Henkilön hoitokertaseuranta: jokaisesta hoidosta kirjataan erikseen tilannekuva, hoitotapahtuma ja mahdolliset kotiohjeet.

 • Henkilön huoltaja: kysytään alaikäisten asiakkaiden kohdalla. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa huoltajan kanssa, ellei erikseen ole muuta sovittu.

 • Henkilön ammatti: tämä tieto kysytään hoidon ja opetuksen suunnittelua varten. Ammatilla on yhteys mm. terveydellisiin ongelmiin, ja ammatin tuomat terveydelliset haasteet otetaan huomioon hoidossa. Tämä tieto tulee ainoastaan hoitajan tietoon.

 • Tilaus- ja laskutustiedot, jotka ovat kirjanpidon todistusaineistoa.

 • Hoitojen ja tuntien ajankohdista säilyvät tiedot ovat todistusaineistoa siitä, että olemme pitäneet oman puolemme sopimuksesta. Näiden tietojen säilyttäminen on olennaista tilanteissa, jolloin on epäselvyyttä siitä, onko asiakas käynyt hoidossa tai tunneilla ja miten maksuliikenne on tapahtunut.

 • Alkukyselyt ovat asiakkaan perustietoja, joiden perusteella suunnitellaan hoito ja opetusta. Alkukyselyssä kysytään mm. yleistä terveydentilaa ja perussairauksia, varsinaista hoitoon tulemisen syytä, sekä omia toiveita ja tavoitteita. Alkukyselyvastaukset tulevat ainoastaan hoitajan tietoon.

 • Palautekyselyiden (koulutukset ja luennointi) vastausten perusteella mm. kehitetään toimintoja edelleen paremmiksi. Palautekyselyiden vastauksia voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on erikseen antanut tähän luvan palautteessaan.. Lisäksi palautekyselyihin vastanneet voivat osallistua ilmaisen hoidon arvontaan, mikäli ilmaisevat tähän suostumuksensa palautteessaan.

 • Sähköpostikirjeenvaihto säilytetään, jotta sovituista asioista on kirjallista todistusaineistoa.

 • Tunnistautumis- ja käyttötiedot: näitä tietoja tallentuu automaattisesti palveluntarjoajiemme toimesta mm. verkkokalenteriin, maksupäätejärjestelmään.

Rekisterin suojaus


Urheiluhieroja Olga Sidorova käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen. Varmistamme, että pääsy rekisteritietoihin on vain henkilöillä ja tahoilla, jolla on toimenkuvansa suorittamiseen kannalta tarve tai oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on työsopimuslain tai sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tietojen säilytysaika


Urheiluhieroja Olga Sidorova säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei Yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

 • Urheiluhieroja Olga Sidorovan kirjanpitoon liittyvässä aineistossa tietoja säilytetään 6 vuotta

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 3 vuotta

 • Potilasasiakirjat 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, niin 120 vuotta potilaan syntymästä

 • Tilaus-, työ-, sopimus- ja maksutiedot sekä mahdollisia tietoja työn kohteesta 3 vuotta

Tietojen tuhoaminen


Urheiluhieroja Olga Sidorova pitää huolta siitä, että tarpeettomat tai vanhat asiakastiedot tuhotaan asianmukaisesti niin, etteivät tiedot päädy vääriin käsiin.

Tarkastus- ja poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus (henkilötietolaki 26 §) saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, nähdä itseään koskevat tiedot sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa tai siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

3. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista, vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn sekä tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Tarkastus-, muutos- tai poistopyyntö tulee suorittaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:


1) Sähköpostitse osoitteeseen olgapatia23 (at) gmail.com. Henkilöllisyyden todistamiseksi tarkastuspyyntö on tehtävä samasta sähköpostiosoitteesta, kuin millä asiakas on rekisterissä. Vaihtoehtoisesti henkilöllisyys on todistettava muilla tavoin.
2) Ennalta sovittu käynti Urheiluhieroja Olga Sidorovan vastaanotolla tai toimistolla. Tällöin rekisteröidyn tulee näyttää oma henkilöllisyystodistuksensa käynnin yhteydessä.

 Olga Sidorova / Urheiluhieroja Olga Sidorova, Marinkatu 24 L, 00170 HELSINKI,  sähköposti: olgapatia23(at)gmail.com

KATSO LINKKI >

4. KUN HALUAT POISTAA TIETOJASI

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot.

KATSO LINKKI >

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

HENKILÖTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÖ

Yrityksemme verkkosivusto on toteutettu Wix.com-alustalla. Wix.com tarjoaa meille verkkopohjaisen alustan, jonka avulla voimme myydä tuotteita ja palveluita. Tietojasi voidaan säilyttää Wix.comin tietovarastossa, tietokannoissa ja Wix.comin yhteisissä sovelluksissa. He säilyttävät tietosi suojatuilla palvelimilla, joissa on palomuuri.Kaikki Wix.comin tarjoamat suorat maksutavat, joita yrityksemme käyttää, noudattavat PCI-DSS-standardeja. Nämä standarit valvotaan maksukorttiyhtiöiden, kuten Visa, MasterCard, American Express ja Discover, yhteisen maksukorttien turvallisuusstandardien neuvoston toimesta. PCI-DSS-vaatimukset auttavat varmistamaan turvallisen käsittelyn pankkikorttitietojen osalta sekä liikkeemme että liitettyjen maksujärjestelmien osalta.

Lue lisää >

bottom of page